nieuwsbrief 2018 · 10 December 2018

Nieuwsbrief november 2018.

Naar aanleiding van de ledenvergadering van 6 november 2018 ontvangt u deze jaarlijkse nieuwsbrief.

Geacht lid, Voor ons ligt weer een nieuw winterseizoen waarbij we natuurlijk weer uitzien naar een ouderwetse winter om weer heerlijke baantjes te kunnen trekken over de ijsbaan. Of een bruggentocht over het kanaal Almelo– de Haandrik. Want de laatste bruggentocht dateert alweer van 11 februari 2012. De winter van 2017/2018 was bijzonder, na een lange vorstperiode waarbij het ijs net niet dik genoeg was om op te kunnen schaatsen gingen we in de voorjaarsvakantie (28 februari) naar ijsbaan Twente in Enschede. Ook dit jaar was de belangstelling weer groot en toogden we met 4 bussen vol naar Enschede. De winterse kou was nog niet ten einde, want met een minima van bijna –10 graden in de nachten van 1 en 2 maart kon de ijsbaan toch noch een dagje open op zaterdag 2 maart. De dag daarop viel de dooi in en was het weer gedaan met de ijspret. Rond deze tijd wordt de baan weer ondergepompt en zullen we moeten afwachten wat de winter van 2018/2019 ons brengt.

Ledenvergadering,

Tijdens de 63e ledenvergadering heet voorzitter André Trip het bestuur, de kascontrole commissie, en twee nieuwe bestuursleden van harte welkom in het clubgebouw van de ijsbaan. In zijn openingswoord geeft hij aan dat het weer gelukt is om 2 nieuwe bestuursleden te vinden nl: Wim mulder (Kanaalweg West 11) en Erik Hiddingh (Slotweg 29). Zij worden in het bijzonder welkom geheten. Verder geeft de voorzitter aan dat de flessenactie van de Plus Bergentheim en de clubkas campagne van de Rabobank ook dit jaar weer een aardig bedrag hebben opgeleverd voor de kas van de ijsvereniging, waarvoor onze hartelijke dank aan diegene die de ijsvereniging een warm hart toedragen.
In zijn afsluitende woorden bedankt de voorzitter iedereen voor zijn inbreng van het afgelopen jaar. 

Hierna werden de notulen, financieel jaarverslag, en kascontrole afgewerkt.

Vaststelling  ledengeld en entreegeld:
Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 6 november 2018 werd het ledengeld  ongewijzigd vastgesteld op € 17,50. Het extra inleggeld voor nieuwe leden die zich aanmelden na 8 dec. 2018 is € 7,50. Een lidmaatschap kost t/m  8 dec. 2018 € 17,50, na 8 dec. 2018 € 25,00.     Een lidmaatschapskaart is geldig als entreebewijs voor het hele thuiswonende gezin.
Het entreegeld voor niet-leden is ’s middags € 2,00 en ’s avonds € 3,00 voor alle leeftijden.  Dus is het al snel voordeliger om lid te worden.

Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: André Trip.  Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Snijder, en Marco Bokxem. Voorgedragen door bestuur:  Wim Mulder, en Erik Hiddingh. Voorzitter André Trip die al 40 jaar deel uit maakt van het bestuur heeft weer 5 jaar bij getekend. Als waardering ontvangt hij van het bestuur een vleesschotel. Twee andere bestuursleden nl: Jan Snijder (30 jaar bestuurslid) en Marco Bokxem (15 jaar bestuurslid) nemen afscheid. Jan en Marco worden bedankt door de voorzitter voor hun bewezen diensten. Ter herinnering ontvangen zij een leuke attentie en een bos bloemen. De foto’s in deze nieuwsbrief getuigen hiervan. Als opvolgers worden Wim Mulder en Erik Hiddingh voorgedragen door het bestuur. Omdat er tijdens de ledenvergadering geen tegenkandidaten waren ingediend, worden zij gekozen als nieuwe bestuursleden. Wim en Erik worden door de voorzitter gefeliciteerd.

Ingekomen stukken werden afgewerkt.

Privacy-protocol: IJsclub Nooitgedacht werkt conform een privacy-protocol. U kunt het privacy-protocol van onze vereniging bekijken via de website van de club: www.ijsverenigingbergentheim.nl of opvragen via het e-mailadres: penningmeester@ijsverenigingbergentheim.nl.

E-mailadressen:
Het bestuur wil de komende tijd graag een e-mailadressenbestand van alle leden opbouwen. Het doel hiervan is om snel informatie met de leden te kunnen delen. Hiervoor vragen wij u om een bericht met uw e-mailadres te sturen naar: penningmeester@ijsverenigingbergentheim.nl

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Tenslotte.
*Wanneer de ijsbaan is geopend, is dit te zien aan de verenigingsvlaggen die we ophangen bij Attent Telman in Mariënberg en aan het Bastingplein in Bergentheim en op Facebook  en de website.  *Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag:  ‘s middags  13.00 u. - 17.00 u. ‘s avonds 18.30 u. - 21.30 u. Zaterdag: overdag 10.00 u. - 17.00 u. ‘s avonds 18.30 u. - 21.30 u.     
*Wanneer deze nieuwsbrief met ledenkaart op een verkeert adres is bezorgd, zou u die dan bij de rechtmatige eigenaar willen afgeven of even willen doorgeven via het e-mail adres van de website.  Bij voorbaat dank.
*Parkeerverbod! Wanneer de ijsbaan is geopend geldt een parkeerverbod op de Schapenweg aan de ijsbaanzijde en op de Veldweg aan de woningzijde.
*Als het niet mogelijk is om op eigen baan te kunnen schaatsen,  gaan we in de  voorjaarsvakantie (maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2019) naar een kunstijsbaan. Voor de leden geldt dan een gereduceerd tarief, maar ook niet-leden kunnen zich opgeven.

Wij wensen u een goed en sportief schaatsseizoen toe.

Het bestuur.

 

 

 

Terug naar overzicht