Nieuwsbrief 2017 · 20 November 2017

 

                                              Nieuwsbrief 2017

Naar aanleiding van de ledenvergadering van 15 November 2017 ontvangt u deze jaarlijkse nieuws

Geacht lid,

Tijdens de 62e ledenvergadering heet voorzitter André Trip het bestuur en de kascontrole commissie, van harte welkom in het clubgebouw van de ijsbaan. In zijn openingswoord geeft hij aan dat het is gelukt om op 27 januari ruim een halve dag te schaatsen op eigen ijsbaan, dit was van korte duur want al snel begon die dag het ijs te dooien en was het over met de pret. Het bestuur was hierna al snel beslist om alle leden een kans te geven en werd daarom besloten om in de voorjaarsvakantie een avond te schaatsen op kunstijsbaan Twente in Enschede. Hier waren maar liefst 4 bussen voor nodig om de 220 aanmelders daarheen te vervoeren. Vervolgens geeft hij aan dat de flessenactie en de RABO Clubkas Campagne een aardig bedrag hebben opgeleverd. Voor de zomer is er een grasmaaier aangeschaft voor baanonderhoud. Vanwege de onderhoud aan het bassin is deze verwijderd en is het waterpomp systeem ook verandert.  In een bestuursvergadering van afgelopen Mei hebben we gesproken over nieuwbouw van ons clubgebouw, dit blijkt financieel niet haalbaar zodat we de komende jaren het onderhoud moeten blijven uitvoeren. In september hebben we in een bestuursvergadering besloten dat de ijsbaan op Zondag blijft gesloten. Jeroen Kampman heeft de keukenfunctie overgenomen van Marco Bokxem die vervolgens door de voorzitter wordt bedankt. In zijn afsluitende woorden geeft hij aan dat rond deze tijd de baan weer ondergepomt wordt en spreekt hij de hoop uit op een goed winter met een goed schaatsseizoen. Tenslotte geeft hij aan het agenda ongewijzigd af te werken.

Hierna werden de notulen, financieel jaarverslag en kascontrole afgewerkt.

Vaststelling  ledengeld en entreegeld:
Tijdens de ledenvergadering van woensdag 15 november 2017 werd het ledengeld  ongewijzigd vastgesteld op € 17,50. Het extra inleggeld voor nieuwe leden die zich aanmelden na 9 December 2017 is € 7,50.
Een  lidmaatschap kost:         t/m  9 Dec. 2017 € 17,50
                                               na     9 Dec. 2017 € 25,00
Een lidmaatschapskaart is geldig als entreebewijs voor het hele thuiswonende gezin.
Het entreegeld voor niet-leden is ’s middags € 2,00 en ’s avonds € 3,00
voor alle leeftijden.  Dus is het al snel voordeliger om lid te worden.

Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar nl: Wim Waaijman         Hardenbergerweg 25                        Bergentheim
                                               Arie Bril                      Hardenbergerweg 31`           Bergentheim
Tijdens de ledenvergadering bleek dat er geen tegenkandidaten waren ingediend zodat Wim en Arie zijn herkozen.  Hun werden door de voorzitter gefeliciteerd en gaf hij aan blij te zijn dat het bestuur weer compleet is.Ingekomen stukken en rondvraag werden afgewerkt en vervolgens sloot de voorzitter de vergadering

Tenslotte
*Wanneer de ijsbaan is geopend, is dit te zien aan de verenigingsvlaggen die we ophangen bij Attent Telman in Mariënberg en aan het Bastingplein in Bergentheim en op Facebook  en de website.
 *Openingstijden:       Maandag t/m Vrijdag:                       s’middags       13.00 u. - 17.00 u.
                                                                                               s’avonds          18.30 u. - 21.30 u.
                                   Zaterdag:                                            overdag          10.00 u. - 17.00 u.
                                                                                               s’avonds          18.30 u. - 21.30 u.     
*Wanneer deze nieuwsbrief met ledenkaart op een verkeert adres is bezorgd, zou u die dan bij de rechtmatige eigenaar  willen afgeven of, even willen doorgeven via het e-mail adres van de website.  Bij voorbaat dank.
*Parkeerverbod! Wanneer de ijsbaan is geopend geldt een parkeerverbod op de Schapenweg aan
de ijsbaanzijde en op de Veldweg aan de woningzijde.
*Als het niet mogelijk is om op eigen baan te kunnen schaatsen, dan  gaan we in de  voorjaarsvakantie (Zaterdag 24 februari t/m Zaterdag 3 Maart 2018) naar een kunstijsbaan. Voor de leden geldt dan een gereduceerd tarief, maar ook niet-leden kunnen zich opgeven.

Wij wensen  u een goed en sportief schaatsseizoen toe.

Het bestuur
www.ijsverenigingbergentheim.nl

Terug naar overzicht