ledenvergadering 2017 · 15 November 2017

De jaarlijkse ledenvergadering van 2017 staat gepland op 15 November aanvang: 20.00 uur

Agenda:

1. Opening door voorzitter A. Trip

2. Notulen ledenvergadering 2016 

3. Verslag penn. 1-11-2016/31-10-2017

4. Verslag kascontrole comm. 

5. Vastelling contributie € 17,50  entree 's middags € 2,00 'savonds € 3,00

6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar:

                                 Wim Waaijman Hardenbergerweg 25 Bergentheim

                                 Arie Bril Hardenbergerweg 31 Bergentheim

7. Ingekomen stukken

8. Rondvraag

9. Sluiting

Terug naar overzicht