Nieuwsbrief 2016 · 26 November 2016

Nieuwsbrief 2016

Geacht lid,

Tijdens de 61e ledenvergadering heet voorzitter André Trip het bestuur en de kascontrole commissie van harte welkom in het clubgebouw bij de ijsbaan.  Vervolgens geeft hij aan de agenda ongewijzigd af te werken.

Het was een teleurstelling dat er voor het 3e jaar op rij geen natuurijs is geweest. Wel is er veel vergaderd en werden er besluiten genomen over de akte ‘recht van opstal’ en de wijziging van de statuten.

Ook was er de nodige aandacht voor de volgende activiteiten:

-           De Balse Putteloop met 114 deelnemers

-           De reünie met oud-bestuursleden, 35 in totaal

-           Schaatsen op de kunstijsbaan in Twente met 5 bussen vol, ruim 250 personen

-           De ATB toertocht met 15 deelnemers

-           De uitbreiding van het bassin

Alle bestuursleden en vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet bij deze activiteiten, want ook de ijsvereniging kan niet zonder de hulp van vrijwilligers.

 

In zijn afsluitende woorden geeft de voorzitter aan dat rond deze tijd de ijsbaan weer wordt ondergepompt en spreekt de hoop uit op een goede winter met een goed schaatsseizoen.

 

Hierna worden de notulen, het financieel jaarverslag en de kascontrole afgewerkt.

Vaststelling  ledengeld en entreegeld:
Tijdens de ledenvergadering van donderdag 24 november 2016 wordt het ledengeld  ongewijzigd vastgesteld op € 17,50. Het extra inleggeld voor nieuwe leden die zich aanmelden na 10 december 2016 is € 7,50.
Een  lidmaatschap kost:                t/m  10 dec. 2016 € 17,50
                                                 na    10 dec. 2016 € 25,00

Een lidmaatschapskaart is geldig als entreebewijs voor het hele thuiswonende gezin.
Het entreegeld voor niet-leden is ’s middags € 2,00 en ’s avonds € 3,00
voor alle leeftijden, dus is het al snel voordeliger om lid te worden.

Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar:    Ferry Zieleman    v. Royensweg 21b     Bergentheim
Aftredend en herkiesbaar:      Jeroen Kampman      de Visserstraat 35      Bergentheim


Ferry Zieleman heeft aan gegeven te willen stoppen ivm andere verplichtingen. Hij heeft 6 jaar in het bestuur gezeten waarvan de laatste 5 jaar als penningmeester. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet met een bos bloemen en een horloge met het Nooitgedacht-logo.

Henk Olsman, Slotweg 31, wordt door het bestuur voorgedragen als kandidaat voor deze vacature. Aangezien er geen tegenkandidaten worden ingediend wordt Henk gekozen tot penningmeester. Ook Jeroen wordt herkozen en zo is het bestuur weer compleet. De voorzitter feliciteert beide mannen met hun functie.

Balse putteloop
I
n het jaar 2015 mocht de ijsvereniging haar 60 jarig bestaan vieren en werd besloten een hardloop evenement te organiseren als een extraatje in het jubileum jaar. Tijdens de evalutatievergadering in okt. 2015 werd besloten dit evenement in 2016 een vervolg te geven en daarna te besluiten of dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Tijdens de evaluatie in okt. 2016 werd besloten om dit punt in te brengen op de ledenvergadering en hier een definitief besluit te nemen.

 

Vanwege uiteenlopende factoren en na veel discussie wordt er gestemd en wordt unaniem besloten dat de Balse Putteloop tot het verleden behoort. 1 bestuurslid gaf te kennen zich te onthouden van stemming.

Alle sponsoren van de Balse Putteloop worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage waardoor deze loop mede mogelijk werd gemaakt.


De ingekomen stukken en de rondvraag worden afgewerkt en vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Tenslotte:
* Wanneer de ijsbaan is geopend, is dit te zien aan de verenigingsvlaggen die we ophangen bij Attent Telman in Mariënberg en aan het Bastingplein in Bergentheim. Ook wordt dit vermeld op Facebook en op de website.


 *Openingstijden:    
Maandag t/m vrijdag:                                                                   
‘s middags  13.00 u. - 17.00 u.
 ‘s avonds 18.30 u. - 21.30 u.
Zaterdag:                                                                         
overdag    10.00 u. - 17.00 u.
's avonds   18.30 u. - 21.30 u.   


* Wanneer deze nieuwsbrief met ledenkaart op een verkeerd adres is bezorgd, zou u die dan bij de rechtmatige eigenaar  willen afgeven? Of doorgeven via het e-mail adres op de website.  Bij voorbaat dank.
* Parkeerverbod! Wanneer de ijsbaan is geopend geldt een parkeerverbod op de Schapenweg aan de ijsbaanzijde en op de Veldweg aan de woningzijde.
* Als het niet mogelijk is om op eigen baan te kunnen schaatsen, gaan we in de  voorjaarsvakantie (18 t/m 26 februari 2017) naar een kunstijsbaan. Voor de leden geldt dan een gereduceerd tarief, maar ook niet-leden kunnen zich opgeven.

Wij wensen u een goed en sportief schaatsseizoen toe.

Het bestuur

www.ijsverenigingbergentheim.nl

Terug naar overzicht