Nieuwsbrief 2015 · 18 December 2015

Naar aanleiding van de ledenvergadering van 12 November 2015 ontvangt u deze jaarlijkse nieuwsbrief

Geacht lid,

Tijdens de 60e ledenvergadering werd het bestuur, de kascontrole commissie, en enkele leden van de vereniging van harte welkom geheten door voorzitter André Trip.  Vervolgens geeft hij aan het agenda ongewijzigd af te werken. Verder gaf hij in zijn inleidende woorden aan dat 2015 wel een bijzonder jaar is vanwege het 60 jarig bestaan van de ijsvereniging op 28-11-2015. De aftrap van dit jubileumjaar was al op 12 September met de Balse Putteloop met 92 deelnemers en een tevreden bestuur. Na een evaluatie  is besloten om in September 2016 de 2e editie van de Balse Putteloop te organiseren. Verder hoopt het bestuur weer verschillende activiteiten te kunnen organiseren als er weer voldoende ijs komt. De winter van 2014/2015 was de 2e op rij dat er onvoldoende natuurijs lag en daarom op 26 februari 2015 met 5 bussen vol uit Bergentheim vertrokken naar ijsbaan twente in Enschede en daar een avondje schaatspret kon beleven. Met als afsluiting van het winterseizoen werd op 14 Maart  2015 de 2e editie van de skeelerkruisjestocht gehouden. Hier deden 35 basisschool kinderen aan mee. Begin november 2015 is de baan weer ondergepomd en is het bestuur weer klaar voor koning winter. De voorzitter bedankt het bestuur en vrijwilligers voor hun inzet van het afgelopen jaar en hoopt ook de komende winter weer een beroep op de vrijwilligers te kunnen doen.
Vervolgens werden de notulen, financieel jaarverslag en kascontrole afgewerkt.

Vaststelling  ledengeld en entreegeld:
Tijdens de ledenvergadering van Donderdag 12 november 2015 werd het ledengeld  ongewijzigd vastgesteld op € 17,50. Het extra inleggeld voor nieuwe leden die zich aanmelden na 12 December 2015 is € 7,50.
Een  lidmaatschap kost                t/m  12 Dec. 2015 € 17,50
                                           na    12 Dec. 2015 € 25,00
Een lidmaatschapskaart is geldig als entreebewijs voor het hele thuiswonende  gezin.
Het entreegeld voor niet-leden is ’s middags € 2,00 en ’s avonds € 3,00
voor alle leeftijden.  Dus is het al snel voordeliger om lid te worden.
Bestuursverkiezing:

aftredend en herkiesbaar nl: Gerrit Jan Scholten     brinkweg 2a                Oud-Bergentheim
                                                Bert de Lange            troelstrastraat 26       Bergentheim
Een ander bestuurslid nl :  Geert Pullen de Visserstraat 16 te Bergentheim had te kennen gegeven om af te willen treden. Geert heeft 6  jaar  deel uitgemaakt van het bestuur en voorzitter Andre Trip bedankt hem voor zijn inzet en het vele werk wat hij  heeft verricht, en als blijk van waardering kreeg hij een horloge met het Nooitgedacht logo en een bos bloemen aangeboden.
Als opvolger heeft het bestuur voorgedragen:  Henry  Hutten ‘t lijntje 16a  Bruchterveld

Tijdens de ledenvergadering bleek dat er geen tegenkandidaten waren ingediend zodat Gerrit Jan en Bert zijn herkozen en Henry is gekozen. Hun werden door de voorzitter gefeliciteerd  en  gaf hij aan blij te zijn dat het bestuur weer compleet is.

Binnengekomen stukken en rondvraag werden afgewerkt en vervolgens sloot de voorzitter de vergadering.

Sponsor-en flessenactie  PLUS supermarkt in Bergentheim.
Bij de Plus supermarkt  in Bergentheim loopt t/m 31 december een spaaractie voor clubs en verenigingen. Bij elke € 10,00 kunt u/jij  een foucher krijgen. Door deze foucher te scannen voor in de winkel  worden de spaarpunten omgezet in een geldbedrag en zo steunt u financieel de ijsvereniging.
Ook heeft de PLUS supermarkt in 2015 een flessen-actie.  Ook hier hebben we ons voor aangemeld.
Als u in de maand December de lege flessen inlevert dan kunt u ons steunen door het statiegeld te doneren naar de ijsbaan vereniging. Het geld wordt besteed voor onderhoud van gebouw en terrein.

Tenslotte
*Wanneer de ijsbaan is geopend, is dit te zien aan de verenigingsvlaggen die we ophangen bij Attent Telman in Mariënberg en aan het Bastingplein in Bergentheim en op Facebook  en de website.
 *Openingstijden:          Maandag t/m Vrijdag                    s’middags           13.00 u. - 17.00 u.
                                                                                                              s’avonds             18.30 u. - 21.30 u.
                                               Zaterdag                                             overdag               10.00 u. - 17.00 u.
                                                                                                              s’avonds             18.30 u. - 21.30 u.           
*Wanneer deze nieuwsbrief met ledenkaart op een verkeert adres is bezorgd, zou u die dan bij de rechtmatige eigenaar  willen afgeven of, even willen doorgeven via het e-mail adres van de website.  Bij voorbaat dank.
*Parkeerverbod! Wanneer de ijsbaan is geopend geldt een parkeerverbod op de Schapenweg aan
de ijsbaanzijde en op de Veldweg aan de woningzijde.
*Als het niet mogelijk is om op eigen baan te kunnen schaatsen, dan  gaan we in de  voorjaars  vakantie (1e week van Maart) naar een kunstijsbaan. Voor de leden geldt dan een gereduceerd tarief, maar ook niet-leden kunnen zich opgeven.

Wij wensen  u een goed en sportief schaatsseizoen toe.

Het bestuur
www.ijsverenigingbergentheim.nl

Terug naar overzicht