jaarlijkse nieuwsbrief · 10 December 2014

Naar aanleiding van de ledenvergadering van 19 November 2014 ontvangt u deze jaarlijkse nieuwsbrief

Geacht lid,

Tijdens de 59e ledenvergadering waarbij voorzitter André Trip de leiding had werd iedereen van harte welkom geheten in het bijzonder enkele leden van de vereniging en de kascontrole commissie en gaf vervolgens aan het agenda ongewijzigd af te werken. In zijn welkoms woord gaf hij aan dat de ijsbaan alweer onder water staat en het bestuur er weer klaar voor is. Vorig winterseizoen kwam er geen natuurijs en dat hebben wij als ijsvereniging gemerkt toen de vorst maar uit bleef en wij uiteindelijk met 6 bussen vol op 25 Februari 2014 naar IJsbaan Twente gingen om daar naar harte lust te kunnen schaatsen. Omdat we een creatief bestuur hebben, kreeg een bestuurslid halverwege de winter het idee om een skeelerkruisjes tocht te organiseren als afsluiting van het schaatsseizoen Het bestuur stemde hier mee in en zo werd er op 1 Maart 2014 bij het clubgebouw van de ijsbaan een skeeler kruisjestocht gehouden waar zo’n 50 basisschool kinderen aan mee hebben gedaan. Het bestuur had in Maart 2014 een evaluatieavond gehouden en kon met een positief gevoel de winterperiode afsluiten. In Mei is er een klusdag geweest om onderhoud te plegen om het gebouw. Ook gaf hij aan dat er in september alweer een bestuursvergadering was belegd voor het komende winterseizoen waarvoor ook een tussentijds financieel verslag was gemaakt.  Uit dit verslag kon worden opgemerkt dat bij een winter zonder ijs en waarbij de leden tegen een gereduceerd tarief een avond konden schaatsen op een kunstijsbaan, het uiteindelijke saldo op nul uit kwam. Als bestuur waren wij van mening om de contributie te moeten verhogen om de kas op peil te houden. Deze verhoging werd in een extra nieuwsbrief eind Oktober 2014 aan de leden voorgesteld. Tot slot bedankt hij de vrijwilligers voor hun inzet en hoopt ook de komende winter weer een beroep op hen te kunnen doen.
Vervolgens werden de notulen, financieel jaarverslag en kascontrole afgewerkt.
Vaststelling  ledengeld en entreegeld:
Tijdens de ledenvergadering van 19 november 2014 werd besloten om de contributie en het entree geld te verhogen. Het ledengeld werd  vastgesteld op € 17,50. Het extra inleggeld voor nieuwe leden die zich aanmelden na 13 December 2014 is € 7,50.
Een nieuw lidmaatschap kost    t/m  13 Dec. 2014 € 17,50
                                                               na    13 Dec. 2014 € 25,00
Een lidmaatschapskaart is geldig als entreebewijs voor het hele gezin.
Het entreegeld voor niet-leden is ’s middags € 2,00 en ’s avonds € 3,00
voor alle leeftijden, dus is het al snel voordeliger om lid te worden.
Bestuursverkiezing:

aftredend en herkiesbaar nl. :           Geert Pullen   de Visserstraat 16      Bergentheim
Een ander bestuurslid nl. :   Gerrit Jan Plaggenmarsch  sportlaan 6 Bergentheim had te kennen gegeven om af te willen treden. Gerrit Jan heeft 14 jaar  deel uitgemaakt van het bestuur en voorzitter Andre Trip bedankt hem voor zijn inzet en het vele werk wat hij  heeft verricht, en als blijk van waardering kreeg hij een horloge met het Nooitgedacht logo en een bos bloemen aangeboden.
Als opvolger heeft het bestuur voorgedragen:  Jan Hekman Hardenbergerweg 10  Oud-Bergentheim

Tijdens de ledenvergadering bleek dat er geen tegenkandidaten waren ingediend zodat Geert is herkozen en Jan gekozen. Hun werden door de voorzitter gefeliciteerd  en  gaf hij aan blij te zijn dat het bestuur weer compleet is.

Tenslotte
*Wanneer de ijsbaan is geopend, is dit te zien aan de verenigingsvlaggen die we ophangen bij Attent Telman in Mariënberg en aan het Bastingplein in Bergentheim en op de website.
 *Openingstijden:           Maandag t/m Vrijdag     s’middags          13.00 u. - 17.00 u.
                                                                                               s’avonds            18.30 u. - 21.30 u.
                                               Zaterdag                             overdag               10.00 u. - 17.00 u.
                                                                                              s’avonds             18.30 u. - 21.30 u.           
*Wanneer deze nieuwsbrief met ledenkaart op een verkeert adres is bezorgd, zou u die dan bij de rechtmatige eigenaar  willen afgeven of, even willen doorgeven via het e-mail adres van de website.  Bij voorbaat dank.
*Parkeerverbod! Wanneer de ijsbaan is geopend geldt een parkeerverbod op de Schapenweg aan
de ijsbaanzijde en op de Veldweg aan de woningzijde.
*Als het niet mogelijk is om op eigen baan te kunnen schaatsen, dan  gaan we in de  voorjaars  vakantie naar een kunstijsbaan. Voor de leden geldt dan een gereduceerd tarief, maar ook niet-leden kunnen zich opgeven.

Wij wensen  u een goed en sportief schaatsseizoen toe.

Het bestuur
www.ijsverenigingbergentheim.nl

Terug naar overzicht