Extra nieuwsbrief okt. 2014 · 14 November 2014

Nieuwsbrief oktober 2014.

Geacht lid,

De  zomer is weer voorbij en wanneer op 21 september de herfst zijn intrede alweer doet en waarbij de bomen weer de prachtige herfstkleuren laten zien is de ijsvereniging alweer bezig met de voorbereiding voor het komende winter seizoen. Enkele zaken hadden de nodige aandacht zodat er op 23 september 2014 een bestuursvergadering was belegd waarbij
voorzitter André Trip  de vergadering  opende met een welkomstwoord en de agenda als volgt werd afgewerkt.

Ons eerste agenda punt was de financiën. De penningmeester had een financieel verslag gemaakt. Hieruit kon worden opgemaakt dat bij een winter zonder ijs en waarbij de leden van de ijsvereniging de mogelijkheid hadden om tegen een gereduceerd tarief naar een kunstijsbaan te gaan het saldo ongeveer gelijk  blijft . Dit houdt dus in dat wij als bestuur actie moeten ondernemen om de financiën op peil te houden, omdat de vaste lasten blijven stijgen en het ledenbestand afneemt wanneer er een winter geen ijs is. Wij als bestuur stellen dan ook voor om het lidmaatschap te verhogen van € 15,00 naar € 17,50 en de middag entree van € 1,50 naar € 2,00 en de avond entree van € 2,50 naar € 3,00. Ook de lidmaatschappen die na de december einddatum (deze datum wordt jaarlijks op de ledenvergadering bepaald) worden afgesloten, worden verhoogd van € 20,00 naar € 25,00. Wanneer u het niet eens bent met dit voorstel dan kunt u uw bezwaren aangeven tijdens de ledenvergadering.

Het tweede agenda punt was, digitaal verkeer. Wij als bestuur willen graag van al onze leden de e-mail adressen verzamelen om zo de nieuwsbrief en andere informatie per mail te kunnen versturen om op deze manier de kosten te beperken. Onze penningmeester zal uitzoeken hoe dat vorm gegeven kan gaan worden en komt hier tijdens de ledenvergadering op terug. De jaarlijkse
ledenvergadering wordt gehouden op 19 November 20140 in het clubgebouw.
Aanvang: 20.00 uur

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen ledenvergadering 2013.
3. Financieel jaarverslag 1-11-2013/31-10-2014.
4. Verslag kascontrolecommissie.
5. Bestuursverkiezing.
6. Ingekomen stukken.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Terug naar overzicht